Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.18.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/239/2018 Rady
Gminy Łopiennik Górny z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Łopiennik Górny
06.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.74.2018
stwierdzające nieważność uchwały nr XXXVII/225/2018 Rady
Gminy Kraśnik z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
05.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.5.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr 1024/XXXIX/2018 Rady
Miasta Lublin z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Lublin
05.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.111.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Wilków z dnia
16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Wilków w 2018 r.
01.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.114.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Strzyżewice z
dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Strzyżewice w 2018 roku
01.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.170.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Kazimierzu
Dolnym z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Kazimierz Dolny
01.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.157.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Ułęż z dnia
23 marca 2018 r. w sprawie czasowego wstrzymania wypłat z
podatku rolnego na rzecz izb rolniczych
01.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.226.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Wąwolnica z
dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zawarcia umowy użyczenia
nieruchomości
01.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.280.2018
stwierdzające nieważność Rady Gminy Baranów z dnia 14
września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowych
01.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.354.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Powiatu w Janowie
Lubelskim z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia
zasad nabywania, zbywania, wynajmu i dzierżawy środków
trwałych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
01.07.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się