Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.117.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/168/2018 Rady Gminy
Chrzanów
23.04.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.10.2018
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXII/229/2018
Rady Miejskiej w Łaszczowie
23.04.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.120.2018
stwierdzające nieważność uchwał Rady Gminy Komarówka
Podlaska
16.04.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.104.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVIII/243/2018 Rady
Gminy Końskowola w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy
Końskowola
13.04.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.105.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVIII/246/2018 Rady
Gminy Końskowola w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Końskowola na rok 2018
13.04.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.110.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/274/2018 Rady Gminy
Konopnica w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Motyczu
13.04.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.90.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/241/18 Rady Gminy
Adamów
11.04.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.102.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/222/2018 Rady
Gminy Janowiec
11.04.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.9.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/290/18 Rady
Miejskiej w Siedliszczu
10.04.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.60.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/236/18 Rady Gminy
Trzebieszów
06.04.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się