Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.122.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/225/2018 Rady Gminy
Biała Podlaska z dnia 19 marca 2017 r.
09.05.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.124.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/269/2018 Rady
Gminy Jabłonna z dnia 20 marca 2018 r.
08.05.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.126.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr LI/362/2018 Rady Gminy
Łuków z dnia 15 marca 2018 r.
08.05.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.127.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII/300/2018 Rady
Gminy Baranów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu
Gminy Baranów, w części obejmującej jej § 1 pkt 11 w
zakresie dodanego § 83c
08.05.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.13.2018
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIV/319/2018
Rady Gminy Jastków z dnia 23 marca 2018 r.
07.05.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.12.2018
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXII/200/18 Rady
Gminy Terespol z dnia 22 marca 2018 r.
07.05.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.4.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/207/17 Rady Gminy
Adamów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zapewnienia
wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostkom
oświatowym Gminy Adamów
07.05.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.149.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/126/2018 Rady
Gminy Markuszów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt w Gminie Markuszów na 2018 rok
07.05.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.107.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/240/2018 Rady
Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 26 marca 2018 roku
07.05.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.54.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXI/196/2018 Rady Gminy
Biszcza z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 rok
02.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się