Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.86.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/222/2018 Rady
Gminy Wilkołaz
29.03.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.83.2018
z dnia 28 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XLIII/307/2018 Rady Gminy Jastków
29.03.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.76.2018
z dnia 22 marca 2018 r. stwierdzające nieważność zarządzenia
Nr 264/2018 wójta gminy Potok Górny z dnia 16 lutego 2018 r. w
sprawie unieważnienia konkursu na dyrektora SP w Lipinach
Dolnych
29.03.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.79.2018
z dnia 20 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 15 lutego 2018 r. Nr
XXXVII/294/18 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Nałęczów
działek położonych w obrębie Charz A z przeznaczeniem pod
budowę drogi gminnej.
26.03.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.80.2018
z dnia 23 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XLIX/466/18 Rady Miasta Puławy z dnia 22 lutego 2018 r. w
sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/266/16 Rady Miasta Puławy z
dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej
jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Puławach i
nadania jej statutu, w części obejmującej § 4 uchwały w
brzmieniu: „w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego”
26.03.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.78.2018
z dnia 21 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Jastków w sprawie ustalenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu
oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Jastków
22.03.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.64.2018
z dnia 20 marca 2018r. stwierdzające nieważność uchwały Rady
Gminy Strzyżewice w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
21.03.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.73.2018
z dnia 20 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Miejskiej w Poniatowej w sprawie określenia terminów i
kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych
20.03.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.72.2018
z dnia 20 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Miasta Zamość w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Zamość na rok 2018
20.03.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.4.2018
z dnia 8 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady
Gminy Biłgoraj w sprawie przystąpienia do uchylenia części
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biłgoraj
terenów leśnych i zalesień
09.03.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się