Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.49.2018
z dnia 23 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Miasta Kraśnik w sprawie wzniesienia Pomnika Pamięci Ofiar
Katastrofy Smoleńskiej w mieście Kraśnik
06.03.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.59.2018
z dnia 2 marca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwał Rady
Gminy Łuków w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Łuków oraz w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania
05.03.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.58.2018
z dnia 28 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Miejskiej w Annopolu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy
01.03.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.42.2018
z dnia 27 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Niemce w sprawie wyrażenia zgody na wynajem
pomieszczeń w budynku biurowo-technicznym położonym w Niemcach
przy ul. Lubelskiej 119
28.02.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.56.2018
z dnia 26 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Abramów w sprawie określenia kryteriów
obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkola oraz oddziałów rzedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Abramów
27.02.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.2.2018
z dnia 19 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Gościeradów w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego
część nieruchomości znajdujących się w granicach obrębu
Gościeradów Folwark
27.02.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.55.2018
z dnia 22 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność zarządzeń
Wójta Gminy Werbkowice dotyczących powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenie konkursu na kandydata na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Werbkowicach,
zatwierdzenia konkursu oraz powierzenia stanowiska dyrektora
26.02.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.1.2018
z dnia 23 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Gościeradów w sprawie uchwalenia II zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Gościeradów
26.02.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.3.2018
z dnia 23 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Miejskiej w Parczewie w sprawie uchwalenia zmian w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w granicach
administracyjnych miasta Parczew
26.02.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.53.2018
z dnia 21 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Wysokie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Wysokie
22.02.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się