Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.43.2018
z dnia 19 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Wysokie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
22.02.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.46.2018
z dnia 13 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Miasta Dęblin w sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym
14.02.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.41.2018
z dnia 5 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Łuków w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łuków na 2018 r.
13.02.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.31.2018
z dnia 2 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Konopnica zmieniająca uchwałę w sprawie nadania
statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w
Motyczu
13.02.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.50.2018
z dnia 9 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie w sprawie uchwalenia zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych
terenów gminy Tarnogród
13.02.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.48.2018
z dnia 6 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Borzechów w sprawie wprowadzenia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Borzechów
08.02.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.45.2018
z dnia 6 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Wola Mysłowska w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez
gminę
08.02.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.31.2018
z dnia 2 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Konopnica zmieniającej uchwałę w sprawie nadania
statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w
Motyczu
08.02.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.32.2018
z dnia 31 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Józefów nad Wisłą w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Józefów nad Wisłą
08.02.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.36.2018
z dnia 31 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Wysokie w sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego
07.02.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się