Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.17.2018
z dnia 24 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Jeziorzany w sprawie likwidacji instytucji kultury pn.
Gminny Ośrodek Kultury w Jeziorzanach
31.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.18.2018
z dnia 24 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Batorz w sprawie przyjęcia na 2018 r. Rocznego
Programu Współpracy Gminy Batorz z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
31.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.22.2018
z dnia 24 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Kurów w sprawie zasad i trybu gospodarowania
budynkami gospodarczymi i pojedynczymi pomieszczeniami w
budynkach gospodarczych stanowiącymi własność Gminy Kurów
31.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.21.2018
z dnia 22 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Wisznice w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Wisznice
31.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.20.2018
z dnia 26 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Batorz w sprawie regulaminu dostarczania wody
31.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.19.2018
z dnia 26 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Szastarka w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu
postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach
Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
31.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.25.2018
z dnia 26 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Firlej w sprawie określenia szczegółowych zasad
przyznawania, odpłatności i trybu pobierania opłat oraz
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za
usługi opiekuńcze
31.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.14.2018
z dnia 19 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Stanin z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stanin
na 2018 rok
26.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.23.2018
z dnia 22 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Komarówka Podlaska w sprawie zmiany regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków i nagród dla nauczycieli
26.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.9.2018
z dnia 19 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Strzyżewice w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości
26.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się