Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.355.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Lubyczy
Królewskiej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie
określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe
warunki jego funkcjonowania
01.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.368.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Rykach z
dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
01.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.38.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr LI/430/18 Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu z dnia 8 listopada 2018 r.
28.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.380.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Wąwolnica z
dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej
przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023
23.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.316.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy
Wąwolnica z dnia 13 grudnia 2018 r.
21.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.401.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Kamionka z dnia
13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu
osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
16.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.402.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Kamionka z dnia
13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kamionka
16.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.406.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Biszcza z dnia
19 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej
oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia
16.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.39.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr II/17/18 Rady Gminy
Cyców z dnia 3 grudnia 2018 r.
14.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.405.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy
Godziszów z dnia 14 grudnia 2018 r.
11.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się