Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.342.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/396/2018 Rady Gminy
Werbkowice z dnia 29 października 2018 r.
14.12.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.361.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Trzebieszów z
dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
Trzebieszów
11.12.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.360.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Krzywda z dnia
14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Krzywda
11.12.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.353.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Godziszów z
dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Godziszów"
07.12.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.324.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Janów Podlaski
z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie przez Gminę Janów Podlaski nieruchomości
stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „OSTOJA
06.12.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.325.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Tuczna z dnia 6
listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad
wnoszenia inicjatyw obywatelskich
06.12.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.240.2018
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta
Świdnik z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
korzystania z Kortów Tenisowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku
30.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.352.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Chrzanów z dnia
30 października 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy
gminy Chrzanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami w 2019 roku
29.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.309.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Żyrzyn z dnia 8
listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
29.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.351.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Trzydnik Duży z
dnia 18 października 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Trzydnik Duży
29.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się