Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.319.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Tomaszów
Lubelski z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi z siedzibą w Szarowoli
15.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.317.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Tarnawatka z
dnia 15 października 2018 r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego
15.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.301.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/434/2018 Rady Gminy
Niemce z dnia 28 września 2018 r.
09.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.300.2018
stwierdzające nieważność zarządzenia Nr 32/18 Wójta Gminy
Tuczna z dnia 10 września 2018 r.
09.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.302.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr LII/331/2018 Rady Miasta
Radzyń Podlaski z dnia 25 września 2018 r.
09.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.299.2018
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVII/261/2018
Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 13 września 2018 r.
08.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.36.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/174/2018 Rady Gminy
Wojcieszków z dnia 24 września 2018 r.
08.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.312.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Chrzanów z dnia
28 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy
08.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.323.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Chrzanów z dnia
28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Chrzanów”
08.11.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.290.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Skierbieszów z
dnia 12 października 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Skierbieszów
08.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się