Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Angelika Trochimiak - tłumacz przysięgły języka
angielskiego
18.10.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Katarzyna Tałałaj-Igras - tłumacz przysięgły języka
niemieckiego
18.10.2018 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach od 1 do 5
października 2018 r. (PN-III.862.16.2018)
15.10.2018 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pan Leszek Wróbel - tłumacz przysięgły języka niemieckiego
12.10.2018 więcej
Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym
Kontrola przeprowadzona w terminie od 14 czerwca 2018 r. do 13
lipca 2018 r. (PN.III.431.7.2018)
11.10.2018 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach od 18 do
21 września 2018 r. (PN-III.862.14.2018)
02.10.2018 więcej
GUMET Sz. Geneja Spółka Jawna
Kontrola przeprowadzona w terminie od 19 lipca do 25 lipca 2018
r. (PN-III.9514.6.2018)
28.09.2018 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach od 11 do
14 września 2018 r. (PN-III.862.17.2018)
24.09.2018 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach od 4 do 7
września 2018 r. (PN-III.862.19.2018)
24.09.2018 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach od 7 do 10
sierpnia 2018 r. (PN-III.862.12.2018)
11.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się