Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 299 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika
Wojewody Lubelskiego do pełnienia funkcji Punktu Kontaktowego
Host Nation Support (HNS)
17.12.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 298 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika
Wojewody Lubelskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i
Etnicznych
17.12.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 297 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie Nr 75 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w
sprawie przejęcia dokumentacji medycznej po podmiocie
leczniczym Zbigniew Zakrzewski, PRZYCHODNIA „MED-RO”
Zakrzewski Zbigniew oraz powołania Komisji do spraw przejęcia
tej dokumentacji
17.12.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 302 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika
Wojewody Lubelskiego do spraw Nauki i Rozwoju Szkolnictwa
Wyższego na Lubelszczyźnie
17.12.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 303 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika
Wojewody Lubelskiego do spraw Rodziny
17.12.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 278 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny prawa
własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasto
Kraśnik
10.12.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 277 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na użyczenie części nieruchomości
Skarbu Państwa, położonej w Starej Wsi Pierwszej, gm. Bychawa
10.12.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 293 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw organizacji Kongresu
Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim
10.12.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 291 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw
Nawiązywania Kontaktów oraz Rozwijania Współpracy z
Zagranicą przy Wojewodzie Lubelskim
10.12.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 292 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw organizacji Kongresu
Polsko-Kanadyjskiego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w
Lublinie
07.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się