Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.467.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/59/2019 Rady Gminy
Trawniki z dnia 11 września 2019 r.
21.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.457.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Janowie
Lubelskim z dnia 5 września 2019r. w sprawie rozwiązania
Straży Miejskiej
18.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.465.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Ulan-Majorat z
dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu
wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ulan-Majorat
18.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.464.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Terespol
z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenie zakończenia
działalności Gimnazjum w Zespole Szkół im. W.S.Reymonta w
Małaszewiczach
18.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.466.2019
stwierdzające nieważność zarządzenia Wójta Gminy Radzyń
Podlaski z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu
przyznawania uczniom nagród Wójta Gminy Radzyń Podlaski
18.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.462.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Janowie
Lubelskim z dnia 5 września 2019r. w sprawie zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
18.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.458.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Powiatu w Łęcznej z
dnia 11 września 2019r. zmieniającej uchwałę w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli dodatków do
wynagrodzeń
18.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.460.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/63/19 Rady
Gminy Uchanie z dnia 25 września 2019 r.
17.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.459.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/82/2019
Rady Gminy Borki z dnia 24 września 2019 r.
16.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.456.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr X/83/2019 Rady Powiatu w
Łęcznej z dnia 11 września 2019 r.
14.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się