Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.421.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr 134/2019 Zarządu
Powiatu w Chełmie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie
unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
w Dubience
14.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.424.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/27/2019
Rady Gminy Ulhówek z dnia 17 września 2019 r.
11.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.454.2019
stwierdzające nieważność uchwał Rady Miasta Puławy z dnia
29 sierpnia 2019 r.
10.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.449.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/37/2019 Rady
Gminy Siemień z dnia 5 września 2019 r.
10.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.442.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Powiatu w Łęcznej z
dnia 11 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego na obszarze Powiatu Łęczyńskiego
07.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.396.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Spiczyn z dnia
28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Spiczyn oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków
07.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.435.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Telatyn z dnia 6
września 2019r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków
komunikacji na terenie Gminy Telatyn dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców
04.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.444.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Puławy z dnia
29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego
03.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.428.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Krzywda z dnia
29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu dotyczącego
niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i placówkach oświatowych
03.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.410.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Hrubieszów z
dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na
dyrektora z szkoły w Husynnem oraz z dnia 27 czerwca 2019 roku w
sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły w Husynnem
03.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się