Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.19.2019
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego
realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub
żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów
żywnościowych
21.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.40.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Ostrówek z dnia
11 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostrówek
18.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.30.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Milejów z dnia
10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w
ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023
18.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.42.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Ostrówek z dnia
11 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę Rady Gminy Ostrówek
z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych
zasad przyznawania, odpłatności i trybu pobierania opłat oraz
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za
usługi opiekuńcze
18.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.48.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Janowie
Lubelskim z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego
18.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.29.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Kąkolewnica z
dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w
formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku
celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
18.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.8.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Radzyń Podlaski
z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego
programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Radzyń
Podlaski „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023
18.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.10.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Dęblin z dnia
21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby
objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”
17.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.27.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Chrzanów z dnia
14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie
zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na
zakup posiłku lub żywności
17.01.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.13.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Adamów z dnia
14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie
posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
17.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się