Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.210.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Siemień z dnia
15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Siemień w 2019 r.
16.04.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.214.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Siemień z dnia
15 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków w Gminie Siemień
15.04.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.110.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Serokomla z dnia
15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Serokomla
12.04.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.208.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Opolu
Lubelskim z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Opole Lubelskie
12.04.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.200.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Zalesie z dnia 6
marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zalesie
12.04.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.207.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Hańsk z dnia 15
marca 2019 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023
12.04.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.212.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Janowie
Lubelskim z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Stadionu
Miejskiego
12.04.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.204.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Sawin z dnia 28
lutego 2019 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły
Podstawowej w Wólce Petryłowskiej w drodze umowy Stowarzyszeniu
Oświatowemu
12.04.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.206.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Sawin z dnia 28
lutego 2019 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły
Podstawowej w Bukowie Wielkiej w drodze umowy Stowarzyszeniu
Oświatowemu
12.04.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.205.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Sawin z dnia 28
lutego 2019 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły
Podstawowej w Czułczycach w drodze umowy Stowarzyszeniu
Oświatowemu
12.04.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się