Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.428.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Krzywda z dnia
29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu dotyczącego
niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i placówkach oświatowych
03.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.410.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Hrubieszów z
dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na
dyrektora z szkoły w Husynnem oraz z dnia 27 czerwca 2019 roku w
sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły w Husynnem
03.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.433.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Tomaszów
Lubelski z dnia 6 września 2019 r. w sprawie obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej
03.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.431.2019
w sprawie stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Nielisz
z dnia 30 sierpnia 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
03.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.447.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta
Międzyrzec Podlaski z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Międzyrzecu Podlaskim działającego na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
02.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.395.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Abramów z dnia
23 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu
przyznawania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania
nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie
kultury fizycznej i sportu
02.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.448.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Radzyń Podlaski
z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
02.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.432.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta
Kraśnik z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia
wysokości opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a
także całkowitego zwolnienia z tych opłat
02.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.441.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy
Szastarka z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Szastarka
02.10.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.425.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Borki z
dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Borki”
01.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się