Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.560.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/82/19 Rady Powiatu w
Rykach z dnia 27 listopada 2019 r.
30.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.557.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr X/83/2019 Rady
Gminy Krynice z dnia 26 listopada 2019 roku
30.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.547.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr X/72/2019 Rady Gminy
Trawniki z dnia 26 listopada 2019 r.
30.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.519.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w
Tyszowcach z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia
Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i
młodzieży szkół prowadzonych przez Gminę Tyszowce
19.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.503.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Ostrówek z dnia
8 listopada 2019r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli
19.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.527.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Końskowola z
dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Końskowoli za rok 2018
19.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.532.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Nielisz
z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób
bezdomnych
18.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.507.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Rachanie
z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie upoważnienia Dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Michalowie oraz upoważnienia
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rachaniach
18.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.474.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Kraśniczyn z
dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia
działalności dotychczasowego Gimnazjum w Kraśniczynie
18.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.17.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Rejowiec
Fabryczny z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek
ewidencyjnych z obrębu Wólka Kańska w gminie Rejowiec
Fabryczny
17.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się