Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.534.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Leśniowice z
dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie likwidacji filii Biblioteki
Publicznej w Sielcu
17.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.530.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Tomaszów
Lubelski z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi z siedzibą w Szarowoli
16.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.533.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Uchanie
z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wysokości opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt
Gminy Uchanie
16.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.525.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy
Końskowola z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany statutu
Gminy Końskowola
13.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.518.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Wysokie z dnia
12 listopada 2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w
Wysokiem w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem
10.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.16.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy
Wąwolnica z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Wąwolnica
10.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.15.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy
Wąwolnica z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Wąwolnica
09.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.521.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Sosnowica z dnia
21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia
pogrzebu przez Gminę Sosnowica oraz zasad zwrotu wydatków na
pokrycie kosztów pogrzebu
09.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.523.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Spiczyn
z dnia 30 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Spiczyn
09.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.437.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności stwierdzenia nieważności
uchwały Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 października
2019 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe oraz
zwolnień i ulg w opłatach za przewóz osób w publicznym
transporcie zbiorowym
09.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się