Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.408.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/89/2019 Rady Gminy
Godziszów z dnia 22 lipca 2019 r.
06.09.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.413.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/66/19 Rady Miasta
Terespol z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Miasto Terespol oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych
28.08.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.411.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/58/2019 Rady Gminy
Wysokie z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wysokie, w części
obejmującej § 1 pkt 1.
28.08.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.405.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta
Lubartów z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
26.08.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.403.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/69/2019
Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 19 lipca 2019 r.
12.08.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.393.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/42/2019 Rady Gminy
Wola Mysłowska z dnia 28 czerwca 2019 r.
08.08.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.288.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/56/2019 Rady
Gminy Hrubieszów z dnia 27 maja 2019 r.
08.08.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.357.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/38/2019 Rady
Gminy Drelów z dnia 27 czerwca 2019 r.
07.08.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.385.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/82/2019
Rady Powiatu w Zamościu z dnia 26 czerwca 2019 r.
06.08.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.391.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr VII/50/2019 Rady Gminy
Trawniki z dnia 28 czerwca 2019 r.
05.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się