Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.524.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Spiczyn z dnia
30 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów
09.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.485.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy
Grabowiec z dnia 29 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego w Grabowcu wchodzącego w skład Zespołu
Szkół im.Henryka Sienkiewicza w Grabowcu w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące w Grabowcu
09.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.506.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy
Grabowiec z dnia 29 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Grabowcu
wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w
Grabowcu
09.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.517.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Kodeń z dnia 30
października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach
wsparcia
09.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.514.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy
Międzyrzec Podlaski z dnia 31 października 2019 r. w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Międzyrzec Podlaski
09.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.520.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Strzyżewice z
dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice
09.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.516.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Strzyżewice z
dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości
oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zwrotu
zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
09.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.512.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Trzydnik Duży z
dnia 30 października 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Trzydnik Duży
09.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.510.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Biłgoraj z
dnia 30 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały Rady
Miasta Biłgoraj z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia
Samorządowego Żłobka w Biłgoraju i nadania mu statutu
09.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.13.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Aleksandrów z
dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Aleksandrów
04.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się