Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.349.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Biszcza
z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o
wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, w części
obejmującej wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
15.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.329.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Stanin z
dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stanin oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
10.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.335.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Ulhówek z dnia
30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę
dodatku energetycznego
10.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.348.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Ulhówek z dnia
30 maja 2019 r.w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ulhówek oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
10.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.334.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Niemce z dnia 31
maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Niemce z dnia
26 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za
pobyt dziecka w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Niemcach,
częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat oraz ustalenia
maksymalnej wielkości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku
10.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.338.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Ulhówek z dnia
30 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej
10.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.340.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Puławy z dnia
30 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy społecznej w Puławach
10.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.330.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Baranów z dnia
31 maja 2019r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Gminy Baranów oraz
zasad przyznawania nagrody Wójta Gminy Baranów
09.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.324.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Wysokie
z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze
09.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.326.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Wysokie
z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem
09.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się