Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.511.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w
Bychawie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia
regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” położonego w
Bychawie przy ul. Lubelskiej
04.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.508.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Powiatu w Lubartowie z
dnia 28 października 2019r. w sprawie określenia sposobu
ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych, ceny
za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym
04.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.505.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy
Fajsławice z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia
programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami
pozarządowymi
03.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.452.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Łabunie z dnia
30 października 2019 r. w sprawie nadania imienia Szkole
Podstawowej w Łabuniach
02.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.500.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Werbkowice z
dnia 28 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Werbkowice
02.12.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.497.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Cyców z dnia 25
października 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska
gminnego „Mój Rynek” w Cycowie
29.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.490.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Stoczek
Łukowski z dnia 23 października 2019r. w sprawie określenia
wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, w części
obejmującej wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
29.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN- II.4131.488.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Wojcieszków z
dnia 18 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Wojcieszków
28.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN- II.4131.504.2019
stwierdzające nieważność Rady Gminy Wojcieszków z dnia 18
października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
28.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.509.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Wojcieszków z
dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
Wojcieszków
28.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się