Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.499.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Wilkołaz z dnia
29 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wilkołaz
28.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN- II.4131.501.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Wojcieszków z
dnia 18 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju
Gminy Wojcieszków na lata 2019-2023
28.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.498.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Tuczna z dnia 27
września 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz
zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023
22.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.491.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Trzeszczany z
dnia 29 października 2019 r. zmieniającej uchwałę Rady Gminy
Trzeszczany z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli
21.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.493.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Powiatu w Białej
Podlaskiej z dnia 31 października 2019 r. w sprawie likwidacji
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Terespolu
20.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.492.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Łuków z dnia
25 października 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego
"Maluch" w Łukowie
20.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.495.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Zalesie z dnia
21 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Zalesie na lata
2015-2020”
20.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.494.2019
stwierdzające nieważność uchwał Rady Gminy Turobin z dnia 30
października 2019 r. Nr XV/85/2019 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia liceum i technikum w Turobinie
15.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.451.2019
stwierdzające nieważność uchwał Rady Powiatu Łukowskiego z
dnia 15 października 2019 r. w sprawie uchylenia statutów DPS w
Łukowie, DPS w Ryżkach oraz POW w Adamowie
15.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.482.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Wólka z
dnia 4 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wólka
12.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się