Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.323.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/132/2019 Rady Miasta
Zamość z dnia 27 maja 2019r. w sprawie wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą
jest Prezydent Miasta Zamość na terenie Miasta Zamość
04.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.328.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Kraśnik z dnia
30 maja 2019r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu kąpieliska na
zbiorniku Zalew Kraśnicki”
04.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.271.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w
Nałęczowie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Nałęczów
04.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.317.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Tomaszów
Lubelski z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta
Tomaszów Lubelski oraz części Gminy Tomaszów Lubelski
03.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.313.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Puławy z dnia
30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę
dodatku energetycznego, w części obejmującej wzór wniosku o
wypłatę dodatku energetycznego
03.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.327.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w
Szczebrzeszynie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie wzoru wniosku
o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, w części
obejmującej wzór wniosku
03.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.322.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Hanna z dnia 31
maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie gminy Hanna
02.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.315.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Stary Zamość z
dnia 23 maja 2019r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę
zryczałtowanego dodatku energetycznego w części obejmującej
wzór wniosku
27.06.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.311.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/63/19 Rady
Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 maja 2019 r.
24.06.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.308.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/46/2019 Rady Gminy
Trzeszczany z dnia 29 maja 2019 r.
24.06.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się