Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.12.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Głusk z dnia 3
października 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk w miejscowościach
Kalinówka, Wilczopole Kolonia, Kazimierzówka
12.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.479.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Puławy z dnia
26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków oraz niektórych składników
wynagrodzenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego
06.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.475.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Wilków z dnia
20 września 2019r. w sprawie nieodpłatnego przekazania
Gminie Karczmiska nakładów inwestycyjnych
06.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.486.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Kłoczew z dnia
27 września 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla
nauczycieli
06.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.484.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Kłoczew z dnia
27 września 2019r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu
dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Kłoczew”
06.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.476.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Wilków z dnia
20 września 2019r. w sprawie regulaminu określającego
wysokość stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
06.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN- II.4131.481.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Puławy z dnia
26 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Puławy
05.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.483.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Piaskach z
dnia 20 września 2019r. w sprawie ustanowienia służebności
gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 170/4 z
obrębu geodezyjnego: 19 – Kozice Górne, położonej w
Kozicach Górnych, Gm. Piaski
05.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.446.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Markuszów z
dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Markuszów
04.11.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.471.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Dęblin z dnia
30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia
działalności dotychczasowych gimnazjów: Gimnazjum nr 1,
Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3 w Dęblinie
04.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się