Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.310.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Zalesie z dnia
30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet
sołtysom
19.06.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.316.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Powiatu Ryckiego z
dnia 21 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na
rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Szpital
Powiatowy w Rykach sp. z o.o.” nieruchomości zabudowanej
budynkami szpitala powiatowego w Rykach na okres 10 lat
19.06.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.306.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Dęblin
z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o
wypłatę dodatku energetycznego
19.06.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.307.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Świdnik z dnia
9 maja 2019r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Świdnik
19.06.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.312.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Wojcieszków z
dnia 15 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wojcieszków
19.06.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.305.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Sosnowica z dnia
17 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu
Samopomocy w Sosnowicy i nadania Statutu
18.06.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.304.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Rybczewice z
dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Rybczewice w 2019 roku
18.06.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.302.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Kurów z
dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kurów
17.06.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.303.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta
Biłgoraj z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
17.06.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.267.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Grabowiec z dnia
10 maja 2019r. w sprawie zawarcia umowy użyczenia budynku
dawnego sklepu w Żurawlowie dla Koła Gospodyń Wiejskich w
Żurawlowie
13.06.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się