Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.379.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/36/2019 Rady Gminy
Markuszów z dnia 27 czerwca 2019 r.
26.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.378.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/32/2019 Rady Gminy
Markuszów z dnia 27 czerwca 2019 r.
26.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.370.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr 309/VIII/2019 Rady
Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r.
25.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.336.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/54/2019 Rady Gminy
Potok Wielki z dnia 25 czerwca 2019 r.
25.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.376.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Janowie
Lubelskim z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, w części
obejmującej wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
23.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.374.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Sosnówka z dnia
28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Sosnówka
23.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.373.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Sosnówka z dnia
28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania
zryczałtowanych diet przewodniczącym organów wykonawczych
jednostek pomocniczych Gminy Sosnówka
23.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.372.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Sosnówka z dnia
28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sosnówka
23.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.342.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Tomaszów
Lubelski z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, w części
obejmującej wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
23.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.343.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Uchanie z dnia
25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Uchanie oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od
dnia 1 września 2019 roku
23.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się