Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.367.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Konopnica z dnia
14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Konopnica
23.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.332.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w
Tarnogrodzie z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie uchwalenia
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie miasta i gminy Tarnogród
23.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.362.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Ludwin z dnia 14
czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z
działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja
Łuczeńczyka w Ludwinie
23.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.355.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Ludwin z dnia 14
czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z
działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie
23.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.346.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Gorzków z dnia
14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Gorzków wotum zaufania
23.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.321.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/47/2019
Rady Gminy Szastarka z dnia 31 maja 2019 roku
22.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.350.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/42/2019 Rady Gminy
Rybczewice z dnia 25 czerwca 2019 r.
22.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.351.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Trzebieszów z
dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w
Trzebieszowie
17.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.353.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Trzeszczany z
dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o
wypłatę dodatku energetycznego, w części obejmującej wzór
wniosku
17.07.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.356.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Dęblin z dnia
27 czerwca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli
17.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się