Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.299.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w
Łaszczowie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie określenia
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łaszczów w 2019 roku"
07.06.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.292.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy
Fajsławice z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu Centrum produkcji produktu lokalnego - targowiska
gminnego w Fajsławicach „Mój Rynek”, zlokalizowanego w
miejscowości Boniewo
06.06.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.300.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Wisznice z dnia
17 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisznice”
06.06.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.301.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr VII/32/2019 Rady Gminy
Abramów z dnia 24 kwietnia 2019 r.
06.06.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.294.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/43/2019 Rady
Gminy Turobin z dnia 7 maja 2019 r.
06.06.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.297.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Nielisz z dnia 6
maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy
06.06.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.285.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy
Karczmiska z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia
wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i
zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
04.06.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.283.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w
Łęcznej z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Łęczna
04.06.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.289.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w
Hrubieszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia
Programu „Hrubieszowska Karta Seniora”
04.06.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.291.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w
Hrubieszowie z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie uchwalenia
Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie
04.06.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się