Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 409 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika
Wojewody Lubelskiego do Spraw Równego Traktowania
03.01.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 406 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika
Wojewody Lubelskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i
Etnicznych
03.01.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 389 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia
Regulaminu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
03.01.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 384 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na złożenie wniosku o wydanie
decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości
Skarbu Państwa
31.12.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 398 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skierbieszów
30.12.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 401 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia
postępowań konkursowych w postępowaniach kwalifikacyjnych
odbywających się w dniach 16 grudnia 2019 r. - 15 stycznia 2020
r., na specjalizacje w dziedzinach psychologia kliniczna i
psychoterapia dzieci i młodzieży
30.12.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 403 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Podedwórze
30.12.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 385 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części
nieruchomości Skarbu Państwa
30.12.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 387 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku
obrony w 2020 roku
19.12.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 381 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu
Państwa
19.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się