Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 364 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części
nieruchomości Skarbu Państwa
03.12.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 363 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na złożenie wniosku o wydanie
decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości
Skarbu Państwa
03.12.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 365 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na oddanie w dzierżawę
nieruchomości Skarbu Państwa
03.12.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 370 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Biura Spisowego w Lublinie
29.11.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 369 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Biura Spisowego w Lublinie
29.11.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 360 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski złożone na
realizację w 2020 r. zadań w ramach „Programu integracji
społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”
21.11.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 296 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie powołania Komisji oceniającej oferty złożone w
wyniku ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji dla
organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w
zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa
lubelskiego
18.11.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 359 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie powołania Zespołu do realizacji zadań w ramach
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2020
18.11.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 354 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wisznice
15.11.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 358 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów ponownych do Rady Powiatu w Opolu Lubelskim
14.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się