Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 348 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Skarbu Państwa na rzecz Miasta Krasnystaw
14.11.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 355 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy
Konopnica
12.11.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 356 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy
Siedliszcze
12.11.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 349 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody jednostce organizacyjnej na wykonanie
inwestycji na nieruchomości Skarbu Państwa
12.11.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 346 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w
Lublinie na wykonanie inwestycji na nieruchomości Skarbu
Państwa
12.11.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 352 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie ustalenia Procedury uzyskania dostępu do Systemu
Rejestrów Państwowych1 /SRP/ – aplikacja ŹRÓDŁO w
Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie
08.11.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 345 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na obciążenie nieruchomości Skarbu
Państwa ograniczonym prawem rzeczowym
30.10.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 353 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tuczna
23.10.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 333 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat
jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego gruntów Skarbu Państwa, położonych na terenie
Gminy Miasto Kraśnik i zabudowanych na cele mieszkaniowe, w
prawo własności tych gruntów
23.10.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 334 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na oddanie w najem części
nieruchomości Skarbu Państwa, pozostającej w trwałym
zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, położonej
w Kraśniku
18.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się