Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 468 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające Zarządzenie Nr 9 Wojewody Lubelskiego z dnia 9
stycznia 2017 roku w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie oraz zasad
wynagradzania jego członków
27.11.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 439 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Urzędowi Gminy
Wisznice wykonywania określonych zadań Urzędu Gminy Rossosz
27.11.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 469 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego
Zespołu do spraw Monitorowania i Zwalczania Zakażeń
Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w
podmiotach leczniczych województwa lubelskiego
26.11.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 445 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na umorzenie należności z tytułu
części nieuiszczonej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
gruntów Skarbu Państwa za lata 2014-2015
26.11.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 421 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
26.11.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 471 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie publikacji listy obiektów przeznaczonych dla
utworzenia izolatorium na terenie województwa lubelskiego
26.11.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 467 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny udziału Skarbu
Państwa do ¾ części we współwłasności nieruchomości
24.11.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 465 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy Batorz
24.11.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 376 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż prawa własności
udziału w nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika
wieczystego
24.11.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 470 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie publikacji listy obiektów przeznaczonych dla
utworzenia izolatorium na terenie województwa lubelskiego
24.11.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się