Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 25 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy
Poniatowa
30.01.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 41 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Werbkowice
29.01.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 39 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Terespol
29.01.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 26 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu
Doradczego do Spraw Zapobiegania oraz Zwalczania Afrykańskiego
Pomoru Świń (ASF) na Terenie Województwa Lubelskiego
29.01.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 24 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu w trybie art. 3051 kodeksu cywilnego na nieruchomości
Skarbu Państwa
23.01.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 22 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do
Spraw Koordynowania Przygotowań Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie do Wdrożenia Ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym
16.01.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 23 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Aleksandrów
15.01.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 20 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łopiennik
Górny
15.01.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 21 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej, powołania
Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Lublinie i powiatowych komisji
lekarskich
15.01.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 17 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika
Wojewody Lubelskiego do Spraw Współpracy z Kołami Gospodyń
Wiejskich
14.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się