Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 345 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające w sprawie powołania wojewódzkiej komisji do oceny
wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych
13.08.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 311 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Rykach
13.08.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 231 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie
13.08.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 315 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części
nieruchomości będącej w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa
13.08.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 307 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości Skarbu Państwa
13.08.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 164 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż udziału Skarbu Państwa
w nieruchomości
13.08.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 340 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na użyczenie części nieruchomości
Skarbu Państwa
11.08.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 256 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy
Trawniki
11.08.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 335 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie odmowy udzielenia zgody na umorzenie należności z
tytułu opłaty za rok 2020 za użytkowanie wieczyste gruntu
Skarbu Państwa położonego w Okunince
11.08.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 299 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów najmu lokali
mieszkalnych będących własnością Skarbu Państwa
11.08.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się