Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o przetargu
na zbycie składników mienia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie
31.05.2019 więcej
Prezentacja publiczna założeń projektu
"Budowa e-usługi publicznej - dane archiwalne"
14.01.2019 więcej
19.12.2018 więcej
Ogłoszenie o konkursie ofert na najem powierzchni użytkowej
z przeznaczeniem pod instalację kabiny fotograficznej
07.12.2018 więcej
Ogłoszenie o prezentacji publicznej projektu
"Digitalizacja zasobów nauki w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim
w Lublinie"
21.11.2018 więcej
Prezentacja publiczna założeń projektu
" Budowa platformy zwiększającej zakres i jakość świadczenia
e-usług publicznych z uwzględnieniem dziedzin bezpieczeństwa
publicznego, ochrony zdrowia oraz danych archiwalnych."
06.08.2018 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych lub zużytych
składników majątku ruchomego
18.07.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 10 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r.
dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji
rządowej
23.04.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 9 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla
pracowników urzędów administracji rządowej
16.04.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się