Lista artykułów

Nazwa artykułu
15.03.2018 więcej
15.03.2018 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży
składników majątku ruchomego prowadzonej przez Lubelski Urząd
Wojewódzki w Lublinie
08.12.2017 więcej
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka
Komunikat o realizacji instrumentu pod nazwą "Przedsiębiorcza
Polska Wschodnia – Turystyka"
27.11.2017 więcej
Komunikat
o wejściu w życie w dniu 22 czerwca 2017 r. rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów
identyfikacyjnych
24.06.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie
postanowienie w związku z ponownym postępowaniem w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanym dla
przedsięwzięcia
15.03.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
z dnia 6 marca 2017 r. dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na
inwestycję drogową
14.03.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się