Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o zamiarze powołania na członka Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Wojewoda Lubelski, stosownie do art. 106 ust. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1793 ze zm.), informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na
członka Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia przez organizacje pacjentów działających na
rzecz praw pacjenta. Spośród zgłoszonych kandydatów Wojewoda
Lubelski powoła jednego członka Rady.
07.03.2017 więcej
Termin egzaminu dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy
Termin egzaminu dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy
14.02.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2016 r. dot. Modernizacji linii kolejowej nr 7
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, stacja Dęblin
odcinek 12 od km 101 520 do km 107 283
05.01.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie
z dnia 21 grudnia 2016 r. dot. "Modernizacji linii kolejowej nr 7
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, odcinek 11 od
km 94 08 do km 101 520, szlak Życzyn-Dęblin"
05.01.2017 więcej
Zawiadomienie
o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie
przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko
przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej
02.01.2017 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży
składników majątku ruchomego
29.11.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dot. S17
treść Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej
28.09.2016 więcej
Wystąpienie w sprawie obsługi wspólnej
skierowane 22 września 2016 r. do wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast i starostów przedstawiające stanowisko
organu nadzoru w sprawie.
28.09.2016 więcej
URUCHOMIENIE IOWISZ
(INSTRUMENTU OCENY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH W SEKTORZE ZDROWIA)
27.09.2016 więcej
Termin egzaminu
dla kandydatów na instruktorów jazdy
27.09.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się