Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o otwartym konkursie ofert
na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania
wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych „Integracja i
aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb
bytowych osób bezdomnych” – Edycja 2018
15.06.2018 więcej
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i
ochrony ludności na terenie województwa lubelskiego w 2018 roku
29.03.2018 więcej
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia
warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i psychologicznej
dla ewakuowanej ludności
29.03.2018 więcej
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z
zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach
dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na ten cel w
roku 2017.
25.07.2017 więcej
Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie programów
w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych
„Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz
zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych” – Edycja
2017
23.06.2017 więcej
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej
na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania
wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych „Integracja i
aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb
bytowych osób bezdomnych” – Edycja 2017.
23.06.2017 więcej
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację projektów w ramach programu osłonowego
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty
konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację
projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek
Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie” .
31.03.2017 więcej
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na
realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony
ludności na terenie województwa lubelskiego w 2017 roku
30.03.2017 więcej
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego
Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek ogłasza otwarty
konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację
zadania publicznego
30.03.2017 więcej
Konkurs dla dzieci „Numer alarmowy 112”
Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek ogłasza konkurs
dla dzieci pn. „Numer alarmowy 112”.
05.01.2017 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się