Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Konkurs dla dzieci „Numer alarmowy 112”
Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek ogłasza konkurs
dla dzieci pn. „Numer alarmowy 112”.
05.01.2017 więcej
Konkurs „Organizacja Pozarządowa Roku 2016”
skierowany do organizacji pozarządowych z województwa
lubelskiego.
05.01.2017 więcej
Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o otwartym konkursie ofert
na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania
wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych
23.06.2016 więcej
Otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałania
narkomanii
12.04.2016 więcej
Otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji
zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalcza AIDS
12.04.2016 więcej
„Konkurs ofert 2016
zapewnienie warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i
psychologicznej dla ewakuowanej ludności”
06.04.2016 więcej
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i
ochrony ludności na terenie województwa lubelskiego w 2016 roku
10.03.2016 więcej
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym
na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne w dniach 1-31
marca 2016 r. - sesja XXXV
12.02.2016 więcej
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”,
Edycja 2016
05.02.2016 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się