Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia
w części zatwierdzonego projektu budowlanego i udzielonego
pozwolenia na budowę
31.07.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowę
30.07.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji o otrzymaniu w mocy decyzji Starosty
Lubelskiego o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2263L w
miejscowości Zemborzyce Podleśne na odcinku o długości 160 m
29.07.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji Nr 81/19, znak: IF-I.7840.7.7.2019.JF,
dotyczącej pozwolenia na budowę zbiornika o pojemności
nominalnej 32000m³ wraz z infrastrukturą techniczną w Bazie
Paliw nr 22 PERN S.A.
26.07.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
„Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, odcinek Lublin
– koniec obw. Kraśnika"
26.07.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji znak: IF-I.7820.13.2019.BD z dnia 11 lipca 2019
r., zmieniającej decyzję Wojewody Lubelskiego nr 9/16 z dnia 14
grudnia 2016 r., znak: IF-I.7820.10.2016.BD, o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy
bezkolizyjnego skrzyżowania linii nr 2 Warszawa-Terespol w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 812
26.07.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 227 Wojewody
Lubelskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Ludwin
25.07.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji nr 16/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. znak:
IF-I.7820.7.2019.ZS o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm -
Hrubieszów - Witków -Dołhobyczów - granica Państwa na
odcinku Mircze-Witków
22.07.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji nr 76/19 z dnia 15.07.2019 r., znak:
IF-I.7840.2.17.2019.DS zatwierdzającej projekt budowlany i
udzielającej Gminie Modliborzyce, pozwolenia na budowę sieci
kanalizacji sanitarnej
22.07.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w
zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 835 – ul. Kunickiego
19.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się