Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej: "Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc.
koniec obwodnicy Kraśnika węzeł "Sokołów Młp. Północ",
Część 2: odcinek obwodnica Janowa Lubelskiego"
12.07.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji nr 72/19 znak: IF-I.7840.2.15.2019.DS
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie
Niedrzwica Duża pozwolenia na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej
12.07.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji nr 14/19, znak: IF-I.7820.6.2019.DS o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie
rozbudowy drogi krajowej nr 82 – ul. Turystycznej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą
11.07.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji nr 10/19, znak: IF-I.7820.11.2018.DS, o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa drogi
ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek koniec obwodnicy
Kraśnika ÷ węzeł „Sokołów Młp. Północ”
05.07.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji 48/19, znak: IF-I.7840.8.40.2019.ŻP o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na
budowę
28.06.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 28 czerwca 2019 r. o wydaniu decyzji nr 12/2019 z dnia 26
czerwca 2019 r. znak: IF-I.7820.20.2018.ZS
28.06.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 28 czerwca 2019 r. o wydaniu decyzji nr 11/2019 z dnia 26
czerwca 2019 r. znak: IF-I.7820.22.2018.ZS
28.06.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
zmiany decyzji pozwolenia na budowę nr 5/17 z dnia 30 stycznia
2017 r.
18.06.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowę
18.06.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
realizowanej w mieście Biała Podlaska
18.06.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się