Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
dotyczące wydania decyzji nr 9/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.,
znak: IF-I.7820.10.2016.BD
20.12.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 6 grudnia 2016 r. o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę
kanalizacji sanitarnej w Gminie Międzyrzec
09.12.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 1 grudnia 2016 r. o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci
kanalizacji sanitarnej.
05.12.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na
budowę sieci kanalizacji sanitarnej.
05.12.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 24 listopada w sprawie ogłoszenia wykazu jednostek
samorządu terytorialnego otrzymujących w 2016 roku dotacje
celowe.
02.12.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 29 listopada 2016 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej
01.12.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 30 listopada 2016 r. zawiadamiające o wydaniu na rzecz
Zarządu Województwa Lubelskiego, decyzji nr 7/16 z dnia 15
listopada 2016 r., znak: IF-I.7820.6.2016.
01.12.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 29 listopada 2016 r. 2016 o zmianie decyzji z dnia 28
kwietnia 2014 r., nr 1/14, znak: IF.I.7820.16.2013.LM/AZ,
zmienionej decyzją z dnia 6 listopada 2015 r., znak:
IF.I.7820.9.2015.AZ
01.12.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 29 listopada 2016 r. informujące o podaniu do publicznej
wiadomości Zarządzenie Nr 230 Wojewody Lubelskiego z dnia 29
listopada 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Batorz.
30.11.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 30 listopada informujące o podaniu do publicznej
wiadomości Zarządzenie Nr 232 Wojewody Lubelskiego z dnia 30
listopada 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Łaziska .
30.11.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się