Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
Zarządzenia Nr 273 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 listopada 2018
r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Łaszczowie
23.11.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Stanin
15.11.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.
15.11.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 5 października 2018 r.
08.10.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu
odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w
województwie lubelskim
27.09.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany ostatecznej
decyzji Wojewody Lubelskiego nr 5/2017 z dnia 09 czerwca 2017 r.
znak: IF-I.7820.26.2016.ZS o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej, pn.: „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 812 Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa
– Chełm – Rejowiec – Krasnystaw, w zakresie rozbudowy
mostu przez rz. Siennica w m. Kasjan”
21.09.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (drogi
gminnej nr 108386L – ulicy Armii Krajowej I etap wraz z
łącznikiem do ul. Janowskiej Kraśniku)
21.09.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o zamiarze potwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej
nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu, a przez
PKP S.A. nabycia prawa użytkowania wieczystego tego gruntu oraz
prawa własności znajdujących się na nim budowli i urządzeń,
położonego w Lublinie
05.09.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
„Przebudowa drogi gminnej Poniatowa – Kraczewice od km 0
000 do km 2 280,18”
04.07.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji strategicznej
inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
03.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się