Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 7 września 2016 r. podające do publicznej wiadomości
Zarządzenie Nr 199 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 września 2016
r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Puławy.
08.09.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
podające do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 197 Wojewody
Lubelskiego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Kodeń
07.09.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu na rzecz Prezydenta Miasta Lublin, decyzji nr 6/16 z
dnia 29 sierpnia 2016 r., znak: IF-I.7820.5.2016.BD,
06.09.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
podające do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 183 w sprawie
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zakrzew
05.09.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu w dniu 24 sierpnia 2016 r. decyzji znak:
GN-V.7536.28.2016.KD
25.08.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji znak: IF-I.7821.3.2016.AZ z dnia 17 sierpnia
2016 r., uchylającej w całości decyzję Starosty Lubelskiego,
nr 597/16, znak: AB.6740.100.2016.MS2, z dnia 5 maja 2016 r.
24.08.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie
wydania decyzji o zrid
24.08.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tereszpol
22.08.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opolu
Lubelskim
18.08.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzających projekty budowlane i
udzielających pozwolenia na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej i budowę sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi
krajowej nr 82
10.08.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się