Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wojciechów
14.03.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wólka
13.03.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stary Brus
13.03.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji uchylającej w części, dotyczącej budowy
kolektora odwadniającego na działkach (obręb ewid. Rudzienko,
jednostka ewid. Michów) i orzekającej o umorzeniu w tym
zakresie postępowanie organu pierwszej instancji oraz
utrzymującej w mocy w pozostałej części decyzję Starosty
Lubartowskiego o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej klasy D – ul. Piaskowej w
Michowie”
11.03.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sosnowica
10.03.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowę odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej w pasie kolejowym
09.03.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu w dniu 3 marca 2020 r. decyzji administracyjnej
zezwalającej Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM
S.A. na wejście na nieruchomość o nieuregulowanym stanie
prawnym, położoną w gminie Żyrzyn, w obrębie ewidencyjnym
0001-Bałtów, stanowiącą działkę oznaczoną w ewidencji
gruntów i budynków nr 1775
06.03.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu w dniu 4 marca 2020 r. r. decyzji utrzymującą w mocy
decyzję Starosty Lubelskiego z dnia 23 lipca 2017 r. znak:
IGM.6821.67.2016.MR w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez
udzielenie zezwolenia Gminie Konopnica na założenie i
przeprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej
06.03.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dubienka
04.03.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu w dniu 17 lutego 2020 r., postanowienia prostującego
oczywiste omyłki i błędy pisarskie w decyzji nr 23/19 z dnia 7
października 2019 r. znak: IFI.7820.23.2018.BD o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy drogi
ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów
20.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się