Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu w dniu 6 grudnia 2019 r., decyzji, znak:
IFI.7821.11.2019.HP, utrzymującej w mocy decyzję Starosty
Bialskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. o udzieleniu zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi
gminnej 100753L
17.12.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Komarówka
Podlaska
16.12.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji nr 25/19, znak: IF-I.7820.24.2018.DS, o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy
drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów
10.12.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie ogłoszenia wykazu jednostek samorządu terytorialnego
otrzymujących w 2019 roku dotacje celowe
10.12.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu w dniu 22 listopada 2019 r., decyzji, znak:
IF-I.7821.12.2019.HP o utrzymaniu w mocy decyzji Starosty
Lubartowskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r., nr 6/2019, znak
AIB.6740.3.9.2018 o udzieleniu zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej
02.12.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu w dniu 21 listopada 2019 r. postanowienia znak:
IF-I.7820.3.2018.MS o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji
Wojewody Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r., nr 8/18, znak:
IF-I.7820.3.2018.MS, o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej
25.11.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu w dniu 8 listopada 2019 r., decyzji, znak:
IF-I.7821.8.2019.HP o udzieleniu zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy ulic
19.11.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wisznice
15.11.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 358 Wojewody
Lubelskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wyborów
ponownych do Rady Powiatu w Opolu Lubelskim
14.11.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji nr 24/19 z dnia 7 listopada 2019 r., znak:
IF-I.7820.17.2019.BD o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej w zakresie budowy nowego mostu
14.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się