Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 333 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie nr 319 Wojewody Lubelskiego z dnia 29
grudnia 2017 r., w sprawie wprowadzenia Polityki rachunkowości w
zakresie budżetu Wojewody Lubelskiego
05.08.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 336 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy
Białopole
05.08.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.233.2020
stwierdzające nieważność uchwały Nr XVI/98/2020 Rady
Miejskiej w Modliborzycach z dnia 30 czerwca 2020 r.
05.08.2020 więcej
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
kontrola doraźna orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
przeprowadzona w dniu 6 lipca 2020 r. (WZO.9532.1.3.2020)
05.08.2020 więcej
Rozporządzenie nr 27 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego
05.08.2020 więcej
Rozporządzenie nr 26 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów hrubieszowskiego i chełmskiego
05.08.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.204.2020
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIX/121/2020
Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 26 czerwca 2020 r.
04.08.2020 więcej
Starostwo Powiatowe w Zamościu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia stanowiącej
własność Skarbu Państwa
04.08.2020 więcej
Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań
z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
"MALUCH " 2021
04.08.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.226.2020
stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/112/2020 Rady
Miejskiej w Łaszczowie z dnia 30 czerwca 2020 r.
04.08.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się