Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 316 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia zgody na zawarcie
umowy dzierżawy, niezabudowanej nieruchomości będącej
własnością Skarbu Państwa
27.07.2020 więcej
Urząd Miasta Zamość
Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
przeznaczonej do oddania w dzierżawę
27.07.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 198 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu
mieszkalnego
24.07.2020 więcej
Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 22 czerwca 2020 r.
(PS-III.431.4.2020)
24.07.2020 więcej
Urząd Gminy Gorzków
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 15-16 czerwca 2020
r. (PS-Ch.431.3.1.2020)
24.07.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie podziału dotacji podmiotowej dla spółek wodnych
oraz związków spółek wodnych województwa lubelskiego w 2020
roku
24.07.2020 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 24-26
czerwca 2020 r. (PS-Ch.431.2.1.2020)
24.07.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.216.2020
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Tomaszów
Lubelski z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie rozwiązania Straży
Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim
24.07.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.217.2020
stwierdzające nieważność uchwały Rady Powiatu w Łęcznej z
dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego w Jaszczowie oraz uchwalenia Statutu
24.07.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 309 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy
Ułęż
24.07.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się