Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 - 2019
28.10.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków
w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 –
2019" (do realizacji w 2017 r.)
01.08.2016 więcej
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
Treść Programu dostępna w poniższym załączniku do Uchwały
Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r.
20.07.2016 więcej
Sposób i tryb pracy Komisji do oceny wniosków
o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pn.
"Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019"
20.07.2016 więcej
Rozporządzenie RM w sprawie udzielania dotacji celowych
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji
celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę,
budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych
20.07.2016 więcej
Tekst jednolity rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie
20.07.2016 więcej
Wzór wniosku o dofinansowanie zadania wraz z dokumentami wykonawczymi
Wzór wniosku o dofinansowanie zadania wraz z dokumentami
wykonawczymi programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
23.06.2016 więcej
12