Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
Okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2016
r.
20.07.2016 więcej
Programy sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z
budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie EFTA
20.07.2016 więcej
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich
z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki
Rolnej za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r.
20.07.2016 więcej
Programy sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z
budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie EFTA
20.06.2016 więcej
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
Okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 maja 2016 r.
20.06.2016 więcej
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
państwowych jednostek budżetowych za okres od początku roku do
31 maja 2016 r.
20.06.2016 więcej
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich
z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki
Rolnej za okres od początku roku do dnia 31 maja 2016 r.
20.06.2016 więcej
Analiza wykonania planu wydatków budżetowych
za okres od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r.
03.06.2016 więcej
03.06.2016 więcej
Programy sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z
budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie EFTA
20.05.2016 więcej