Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
Okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 kwietnia 2016
r.
20.05.2016 więcej
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
państwowych jednostek budżetowych za okres od początku roku do
30 kwietnia 2016 r.
20.05.2016 więcej
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich
z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki
Rolnej za okres od początku roku do dnia 30 kwietnia 2016 r.
20.05.2016 więcej
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich
z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki
Rolnej za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016 r.
21.04.2016 więcej
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z
budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie EFTA
21.04.2016 więcej
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
Okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2016 r.
21.04.2016 więcej
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
państwowych jednostek budżetowych za okres od początku roku do
31 marca 2016 r.
21.04.2016 więcej
19.04.2016 więcej