Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z
budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie EFTA
21.03.2016 więcej
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
za okres od początku roku do 29 lutego 2016 r.
21.03.2016 więcej
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
państwowych jednostek budżetowych za okres od początku roku do
29 lutego 2016 r.
21.03.2016 więcej
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
za okres od początku roku do 31 stycznia 2016 r.
23.02.2016 więcej
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
państwowych jednostek budżetowych za okres od początku roku do
31 stycznia 2016 r.
23.02.2016 więcej
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich
z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki
Rolnej
19.02.2016 więcej
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia 2016
r.
19.02.2016 więcej