Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Mapy potrzeb zdrowotnych
Mapy potrzeb zdrowotnych dla 15 grup chorób (moduł B),
uzupełnione o analizy z zakresu ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej
29.12.2017 więcej
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej
dla województwa lubelskiego zatwierdzone przez Wojewodę
Lubelskiego
13.03.2017 więcej
Mapy potrzeb zdrowotnych
mapy potrzeb zdrowotnych dla 30 grup chorób, przygotowane
zgodnie z dokumentem Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla
ochrony zdrowia na lata 2014-2020,
09.01.2017 więcej
Opinia o celowości inwestycji w sektorze zdrowia
Zgodnie z art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, właściwy wojewoda wydaje opinię o celowości
inwestycji
30.09.2016 więcej
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej
dla województwa lubelskiego zatwierdzone przez Wojewodę
Lubelskiego
14.07.2016 więcej
Instrukcja obsługi
funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników
Medycznych dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów
16.05.2016 więcej
Mapa potrzeb zdrowotnych
w zakresie lecznictwa szpitalnego
29.04.2016 więcej
Mapa potrzeb zdrowotnych
w zakresie kardiologii dla województwa lubelskiego
29.04.2016 więcej
Mapa potrzeb zdrowotnych
w zakresie onkologii dla województwa lubelskiego
29.04.2016 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się