DRUKUJ
2018-01-15

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.464.2017

z dnia 2 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/255/2017 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018, w części obejmującej rozdział V ust. 1 pkt 1 w brzmieniu: „chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych z zachowaniem metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania)”.