DRUKUJ
2018-02-01

Rb-28 Programy (za okres od początku roku do dnia
31 grudnia 2017 r.)

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r.