DRUKUJ
2018-03-13

Program Współpracy Wojewody Lubelskiego z NGO

1) Celem głównym programu jest określenie ram systemowej współpracy Wojewody z organizacjami oraz budowaniem partnerstwa na rok 2018.


2) Cele szczegółowe współpracy obejmują:
a) wspomaganie integracji, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, wspomaganie
rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych;
b) zwiększenie udziału mieszkańców województwa w rozwiązywaniu problemów lokalnych
i regionalnych;
c) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców województwa;
d) kształtowanie współpracy i partnerstwa pomiędzy Wojewodą i administracją zespoloną
a organizacjami;
e) podnoszenie efektywności działań w sferze zadań publicznych;
f) wspieranie inicjatyw obywatelskich;
g) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców województwa lubelskiego